Algemene verkoopvoorwaarden Brohl Wellpappe GmbH & Co. KG

 

§ 1 Toepasselijkheid, vorm

1. Deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna "AVV" genoemd) zijn van toepassing op al onze zakelijke betrekkingen met onze klanten (hierna "koper" genoemd). De AVV gelden alleen wanneer de koper ondernemer (in de zin van § 14 van het Duitse Burgerlijk wetboek/BGB), een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk afgezonderd vermogen is.

2. De AVV gelden in het bijzonder voor overeenkomsten betreffende de verkoop en/of de levering van roerende zaken (hierna "goederen" genoemd), ongeacht het feit of wij de goederen zelf vervaardigen of bij leveranciers inkopen (§ 433 en § 650 BGB). Voor zover niet anders overeengekomen gelden de AVV in de op het moment van de bestelling van de koper geldige c.q. in ieder geval in de hem als laatste in tekstvorm medegedeelde versie als raamovereenkomst ook voor soortgelijke toekomstige overeenkomsten, zonder dat wij in elk afzonderlijk geval weer daarnaar hoeven te verwijzen.

3. Onze AVV gelden exclusief. Afwijkende, tegengestelde of aanvullende algemene voorwaarden van de koper worden alleen onderdeel van een gesloten overeenkomst, indien en voor zover wij uitdrukkelijk met de geldigheid ervan hebben ingestemd. Dit instemmingsvereiste geldt in alle gevallen, bijvoorbeeld ook wanneer wij, bekend met de algemene voorwaarden van de koper, de levering aan hem zonder voorbehoud uitvoeren.

4. In afzonderlijke gevallen gemaakte, individuele afspraken met de koper (waaronder ook nevenbedingen, aanvullingen en wijzigingen) hebben in ieder geval voorrang voor deze AVV. Voor de inhoud van dergelijke afspraken is, onder voorbehoud van tegenbewijs, een schriftelijke overeenkomst of onze schriftelijke bevestiging doorslaggevend.

5. Juridisch relevante verklaringen en kennisgevingen van de koper met betrekking tot de overeenkomst (zoals termijnstellingen, reclamaties, annulering, vermindering van de koopprijs) moeten schriftelijk geschieden, dat wil zeggen in schrift- of tekstvorm (bijvoorbeeld per brief, e-mail of fax). Wettelijke vormvoorschriften en verdere bewijzen, in het bijzonder bij twijfel omtrent de legitimatie van de verklarende persoon, blijven onverlet.

6. Verwijzingen naar de toepasselijkheid van wettelijke voorschriften dienen alleen ter verduidelijking. Ook zonder een dergelijke verduidelijking gelden derhalve de wettelijke voorschriften, voor zover deze in deze AVV niet direct gewijzigd of uitdrukkelijk uitgesloten worden.

 

§ 2 Sluiten van overeenkomsten

1. Onze offertes zijn vrijblijvend en niet-bindend. Dit geldt ook, wanneer wij de koper, onder voorbehoud van eigendoms- en auteursrechten, catalogi, technische documentatie (zoals tekeningen, schema's, berekeningen, calculaties, verwijzingen naar DIN-normen), overige productbeschrijvingen of documenten - ook in elektronische vorm - hebben verstrekt.

2. De bestelling van de goederen door de koper geldt als bindend aanbod tot het sluiten van een overeenkomst. Voor zover uit de bestelling niet anders blijkt, hebben wij het recht om dit aanbod binnen vijf dagen na ontvangst te aanvaarden.

3. De aanvaarding kan of schriftelijk (bijvoorbeeld door middel van een opdrachtbevestiging) geschieden of door de levering van de goederen aan de koper.

4. Wij gaan ervan uit dat onze verpakkingen niet bestemd zijn voor rechtstreeks contact met levensmiddelen. Indien dit toch het geval zou zijn, is de klant verplicht om dit aan ons mede te delen. Onze verpakkingen vormen geen functionele barrière, voor zover niet door ons uitdrukkelijk bevestigd.

5. Onze gegevens betreffende het onderwerp van de levering of prestatie (bijvoorbeeld gewichten, afmetingen, gebruikswaarden, belastbaarheid, toleranties en technische informatie), onze weergave daarvan alsook monsters en proefstukken zijn slechts bij benadering maatgevend, voor zover niet anders schriftelijk is toegezegd of [tenzij] de bruikbaarheid ten aanzien van de contractueel beoogde bestemming een precieze overeenstemming vooropstelt. Het zijn geen gegarandeerde hoedanigheidskenmerken, maar beschrijvingen of typeringen van de leveringen en de prestatie. In de handel gangbare afwijkingen, afwijkingen op grond van juridische voorschriften of afwijkingen die technische verbeteringen inhouden zijn toegestaan, voor zover deze geen afbreuk doen aan de bruikbaarheid ten aanzien van de contractueel beoogde bestemming. 

6. Er wordt niet voor ingestaan dat leveringen gelijkmatig uitvallen of voor de volle honderd procent identiek zijn met de verstrekte monsters. Afwijkingen, in het bijzonder wat structuur en kleurgebruik betreft, moeten derhalve op de koop toe worden genomen, voor zover zulks in het afzonderlijke geval niet kennelijk onredelijk is. Zulks geldt in het bijzonder bij leveringen van grotere partijen, die niet ineens kunnen worden afgewerkt.

7. Gewichtsverschillen van de gebruikte papieren tot ten hoogste 5% gelden niet als gebrek.

8. Getalsmatig naar boven of onder afwijkende leveringen zijn, al naar gelang de grootte van de order, om productie-, transport- of verpakkingstechnische redenen onvermijdelijk en bij orders van maximaal 500 stuks tot ten hoogste 20%, bij orders tussen 501 en 3.000 stuks tot ten hoogste 15% en bij orders van meer dan 3.000 stuks tot ten hoogste 10% toelaatbaar. Gefactureerd wordt in alle gevallen de daadwerkelijk geleverde hoeveelheid.

 

§ 3 Levertijd en leveringsverzuim

1. De levertijd wordt individueel overeengekomen c.q. door ons bij de aanvaarding van de bestelling aangegeven. In alle andere gevallen bedraagt de levertijd circa vier weken na het tot stand komen van de overeenkomst.

2. Voor zover wij bindende levertijden om redenen die niet aan ons kunnen worden toegerekend, niet kunnen nakomen (niet-beschikbaarheid van de prestatie), zullen wij de koper daarvan onverwijld in kennis stellen en hem tegelijk informeren over de te verwachten nieuwe levertijd. Indien de levering ook binnen de nieuwe levertijd niet beschikbaar is, hebben wij het recht om de overeenkomst geheel of ten dele te annuleren; indien de koper reeds een tegenprestatie heeft geleverd, zullen wij deze onverwijld vergoeden. Als geval van niet-beschikbaarheid van de prestatie zoals hier bedoeld geldt in het bijzonder de omstandigheid dat onze leverancier niet op tijd aan ons heeft geleverd, wanneer wij een zogenaamd kongruentes Deckungsgeschäft hebben afgesloten, noch ons noch onze leverancier enige schuld treft of wij in het afzonderlijke geval niet tot inkoop verplicht zijn.

3. Op welk moment leveringsverzuim door ons intreedt, wordt bepaald aan de hand van de wettelijke voorschriften. In ieder geval is echter een aanmaning door de koper vereist. Indien wij in leveringsverzuim geraken, kan de koper een gefixeerde vergoeding van de door hem geleden verzuimschade van ons verlangen. De gefixeerde schadevergoeding aan hem bedraagt voor elke voltooide kalenderweek dat het verzuim duurt 0,5% van de nettoprijs (waarde van de te laat geleverde goederen), evenwel met een maximum van 5% van deze waarde. Ons blijft het recht voorbehouden aan te tonen dat de koper in het geheel geen of slechts een aanzienlijk geringere schade heeft geleden dan de hiervoor genoemde bedragen.

4. De rechten van de koper zoals bedoeld in § 8 van deze AVV en onze wettelijke rechten, in het bijzonder in het geval van uitsluiting van de leveringsplicht (bijvoorbeeld wegens onmogelijkheid of onredelijkheid van de prestatie en/of nadere nakoming (Nacherfüllung)), blijven onverlet.

 

§ 4 Levering, risico-overdracht, inontvangstneming, kopersverzuim

1. Levering geschiedt af fabriek, die tevens plaats van nakoming en eventuele nadere nakoming voor de levering is. Op verzoek en op kosten van de koper worden de goederen naar een andere plaats van bestemming verzonden (verzendingskoop). Voor zover niet anders afgesproken, hebben wij het recht om zelf de wijze van verzending (in het bijzonder transportonderneming, route en verpakking) te bepalen.

2. Het risico van toevallige teloorgang en toevallige verslechtering van de goederen gaat uiterlijk over op het moment van de overdracht aan de koper. In het geval van verzendingskoop echter gaat het risico van toevallige teloorgang en toevallige verslechtering van de goederen alsook het risico van vertraging reeds op het moment van de aflevering van de waren aan de expediteur, de vervoerder of de anderszins met de uitvoering van de verzending belaste persoon of instelling over. Indien een formele inontvangstneming (Abnahme) overeengekomen is, is deze bepalend voor de risico-overgang. Ook voor het overige zijn voor een afgesproken inontvangstneming de wettelijk voorschriften inzake het prestatie-overeenkomstenrecht van overeenkomstige toepassing. Met een overdracht c.q. inontvangstneming wordt ook gelijkgesteld wanneer er sprake is van niet-afname door de koper (kopersverzuim).

3. Indien de koper door niet-afname in verzuim geraakt, een medewerkingshandeling nalaat of indien onze levering vertraging oploopt om andere redenen die aan de koper moeten worden toegerekend, hebben wij het recht om vergoeding van de daardoor ontstane schade met inbegrip van extra kosten (bijvoorbeeld vanwege opslag) te verlangen. Daarvoor brengen wij een gefixeerde vergoeding van 7,00 euro per kalenderdag in rekening, met ingang van de levertijd c.q. - bij gebreke van een levertijd - met ingang van de dag waarop wordt medegedeeld dat de goederen klaar zijn voor verzending.

4. Het aantonen van een hogere schade en onze wettelijke aanspraken (in het bijzonder vergoeding van extra kosten, redelijke schadeloosstelling, opzegging) blijven onverlet. De gefixeerde vergoeding moet echter met verdergaande financiële claims worden verdisconteerd. De koper heeft het recht aan te tonen dat wij helemaal geen of een aanzienlijk geringere schade hebben geleden dan het hiervoor genoemde bedrag.

 

 

§ 5 Prijzen en betalingsvoorwaarden

1. Voor zover in afzonderlijke gevallen niet anders overeengekomen, gelden onze op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst actuele prijzen, en wel af magazijn, te vermeerderen met de wettelijke omzetbelasting.

2. In geval van verzendingskoop (§ 4, lid 1) komen de transportkosten af magazijn en de kosten van een eventueel door de koper gewenste transportverzekering voor rekening van de koper. Eventuele douanerechten, kosten en retributies, belastingen en andere heffingen van overheidswege komen voor rekening van de koper.

3. De koopprijs is opeisbaar en moet onverkort worden betaald binnen dertig dagen na facturering en levering c.q. inontvangstneming van de goederen. Wij hebben echter, ook in het kader van een lopende handelsrelatie, op ieder moment het recht om een levering geheel of ten dele uitsluitend tegen vooruitbetaling uit te voeren. Van een dergelijk voorbehoud doen wij uiterlijk met de opdrachtbevestiging mededeling.

4. Met het verstrijken van de hiervoor genoemde betalingstermijn geraakt de koper in verzuim. De koopprijs moet voor de duur van het verzuim worden vermeerderd met de op dat moment van toepassing zijnde wettelijke verzuimrente. Wij behouden ons het recht voor om verdergaande verzuimschade in rekening te brengen. Tegenover handelaren blijft ons recht op wettelijke handelsrente (§ 353 HGB) onverlet.

5. De koper komen slechts in zoverre verrekenings- of retentierechten toe, als zijn aanspraak onherroepelijk in rechte vastgesteld of onbetwist is. In geval van leveringsgebreken blijven de tegenrechten van de koper in het bijzonder zoals bedoeld in § 8, lid 6, 2e volzin, van deze AVV onverlet.

6. Indien na het tot stand komen van de overeenkomst (bijvoorbeeld door een ingediende insolventieaanvraag) blijkt, dat onze aanspraak op betaling van de koopprijs door betalingsonmacht van de koper gevaar loopt, zijn wij op grond van de wettelijke voorschriften gerechtig om de prestatie te weigeren en - eventueel na het stellen van een termijn - de overeenkomst te annuleren (§ 321 BGB). Bij overeenkomsten die betrekking hebben op de vervaardiging van niet-fungibele zaken (klantspecifieke producten) kunnen wij onmiddellijk annuleren; de wettelijke voorschriften inzake de overbodigheid van termijnstelling blijven onverlet.

 

§ 6 Palletadministratie

Bij elke levering van palletgoederen is de klant verplicht om per omgaande hetzelfde aantal gelijkwaardige pallets terug te geven, voor zover geen eigen pallets van de klant zijn gebruikt. Wij houden per klant een administratie van diens eigen pallets bij. Op verzoek verstrekken wij de klant een overzicht hiervan. Zulks geldt niet voor pallets voor eenmalig gebruik.

 

§ 7 Eigendomsvoorbehoud

1. Tot en met de volledige betaling van al onze bestaande en toekomstige vorderingen uit hoofde van de koopovereenkomst en een lopende handelsrelatie (gedekte vorderingen) behouden wij ons het eigendom van de verkochte goederen voor.

2. De aan eigendomsvoorbehoud onderworpen goederen mogen voordat de gedekte vorderingen volledig zijn betaald noch aan derden verpand noch ter fine van zekerheid in eigendom overgedragen worden. De koper is verplicht om ons onverwijld schriftelijk in kennis te stellen, wanneer een insolventieaanvraag ingediend [wordt] of wanneer derden rechten doen gelden (zoals beslag) ten aanzien van de ons toebehorende goederen.

3. Indien de koper handelt in strijd met de overeenkomst, in het bijzonder bij niet-betaling van de opeisbare koopprijs, hebben wij het recht om op voet van de wettelijke voorschriften de overeenkomst te annuleren en/of op grond van het eigendomsvoorbehoud teruggave van de goederen te verlangen. Een dergelijk verlangen betekent niet tegelijk dat de overeenkomst voor geannuleerd wordt verklaard; wij zijn veeleer gerechtigd om enkel teruggave van de goederen te verlangen en ons het recht van annulering voor te behouden. Indien de koper de opeisbare koopprijs niet betaalt, mogen wij deze rechten enkel doen gelden, wanneer wij de koper vooraf zonder succes een redelijke betalingstermijn hebben gesteld of een dergelijke termijnstelling op grond van de wettelijke voorschriften ontbeerlijk is.

4. De koper is zolang geen herroeping als hierna bedoeld onder (c) heeft plaatsgevonden bevoegd om de aan eigendomsvoorbehoud onderworpen goederen in het kader van zijn gewone bedrijfsuitoefening door te verkopen en/of verder te verwerken. In dit geval gelden aanvullend de volgende bepalingen.

(a) Het eigendomsvoorbehoud strekt zich uit tot de door verwerking, vermenging of voeging van onze goederen ontstaande producten over de gehele waarde, waarbij wij als fabrikant gelden. Indien bij een verwerking, vermenging of voeging met goederen van derden het eigendomsrecht van deze derden blijft bestaan, worden wij mede-eigenaar naar rato van de factuurwaardes van de verwerkte, vermengde c.q. gevoegde goederen. Voor het overige geldt voor het ontstaande product hetzelfde als voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen.

(b) De uit hoofde van de doorverkoop van de goederen of van het product ontstaande vorderingen ten opzichte van derden draagt de koper reeds nu ten volle c.q. beperkt tot de omvang van ons eventuele mede-eigendomsaandeel als bedoeld in het vorige lid ter fine van zekerheid aan ons over. Wij aanvaarden deze overdracht. De in lid 2 genoemde plichten van de koper gelden ook ten aanzien van de overgedragen vorderingen.

(c) Tot inning van de vordering blijft de koper naast ons gemachtigd. Wij verplichten ons om de vordering niet te innen, zolang de koper zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van ons nakomt, er geen sprake is van een gebrek wat zijn vermogen om te presteren betreft en wij het eigendomsvoorbehoud niet door de uitoefening van een recht op voet van lid 3 doen gelden. Indien dit echter het geval is, kunnen wij verlangen dat de koper ons de overgedragen vorderingen en de schuldenaren van deze vorderingen benoemt, alle ter inning daarvan vereiste informatie verstrekt, de bijbehorende documenten ter hand stelt en de schuldenaren (derden) in kennis stelt van de overdracht. Bovendien zijn wij in dat geval gerechtigd om de bevoegdheid van de koper tot doorverkoop en verdere verwerking van de aan eigendomsvoorbehoud onderworpen goederen te herroepen.

(d) Indien de realiseerbare waarde van de zekerheden onze vorderingen met meer dan 10% te boven gaat, zullen wij op verzoek van de koper zekerheden naar onze keuze vrijgeven.

 

§ 8 Wettelijke aanspraken van de koper

1. Wat betreft de rechten van de koper in geval van juridische of feitelijke gebreken (met inbegrip van verkeerde en onvoldoende levering, ondeugdelijke montage of gebrekkige montage-instructies) gelden de wettelijke voorschriften, voor zover hierna niet anders wordt bepaald. In alle gevallen blijven onverlet de wettelijke bijzondere voorschriften bij eindlevering van de onverwerkte goederen aan een consument, ook al heeft deze de goederen verder verwerkt (leveranciersverhaal als bedoeld in § 478 e.v. BGB). Aanspraken uit hoofde van leveranciersverhaal zijn uitgesloten, wanneer de gebrekkige goederen door de koper of een andere ondernemer, bijvoorbeeld door het inbouwen in een ander product, verder verwerkt werden.

2. De basis van onze aansprakelijkheid wegens gebreken is vooral datgene wat over de hoedanigheid van de goederen is afgesproken. Dat omvat alle productbeschrijvingen en specificaties van de fabrikant, die onderwerp zijn van de afzonderlijke overeenkomst of door ons (in het bijzonder in catalogi of op onze homepage op internet) op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst openbaar bekend waren gemaakt.

3. Voor zover geen afspraken zijn gemaakt over de hoedanigheid, moet op grond van de wettelijke regels worden beoordeeld, of er al dan niet sprake is van een gebrek (§ 434, lid 1,  2e en 3e volzin, BGB). Voor openbare uitingen van de fabrikant of andere derden (bijvoorbeeld reclame-uitingen), waarop de koper ons niet als voor hem koopbepalend heeft gewezen, aanvaarden wij evenwel geen aansprakelijkheid.

4. De aanspraken wegens gebreken van de koper veronderstellen dat deze heeft voldaan aan zijn wettelijke onderzoeks- en reclamatieplichten (§ 377 en § 381 HGB). Bij bouwstoffen en andere, voor de inbouw of andere verdere verwerking bestemde goederen moet een onderzoek in ieder geval onmiddellijk voor de verwerking plaatsvinden. Indien bij de levering, het onderzoek of op enig later moment een gebrek zichtbaar wordt, moeten wij hiervan onverwijld schriftelijk in kennis worden gesteld. In ieder geval moeten klaarblijkelijke gebreken binnen vijf werkdagen na levering en bij het onderzoek niet herkenbare gebreken binnen vijf dagen na ontdekking schriftelijk worden gemeld. Indien de koper verzuimt om behoorlijk onderzoek te verrichten en/of melding van de gebreken te doen, is onze aansprakelijkheid voor de niet, niet op tijd of niet naar behoren gemelde gebreken op voet van de wettelijke voorschriften uitgesloten.

5. Indien de geleverde zaak gebrekkig is, hebben wij in eerste instantie de keuze om alsnog na te komen door het gebrek te herstellen (herstel) of door een zaak vrij van gebreken te leveren (vervanging). Ons recht om nadere nakoming onder de wettelijke condities te weigeren, blijft onverlet.

6. Wij hebben het recht om de verschuldigde nadere nakoming te laten afhangen van de betaling van de opeisbare koopprijs door de koper. De koper heeft evenwel het recht om een in verhouding tot het gebrek redelijk deel van de koopprijs in te houden.

7. De koper is verplicht om ons ten behoeve van de verschuldigde nadere nakoming de vereiste tijd en gelegenheid te geven om in het bijzonder de gereclameerde goederen ten behoeve van onderzoek aan ons over te dragen. In geval van vervanging is de koper verplicht om de gebrekkige zaak op voet van de wettelijke voorschriften aan ons terug te geven. De nadere nakoming omvat noch het uitbouwen van de gebrekkige zaak noch het weer inbouwen, wanneer wij oorspronkelijk niet tot inbouwen verplicht waren.

8. De ten behoeve van onderzoek en nadere nakoming noodzakelijke kosten, in het bijzonder transport-, reis-, arbeids- en materiaalkosten alsmede eventueel uitbouw- en inbouwkosten, nemen wij voor onze rekening c.q. vergoeden wij op voet van de wettelijke regels, indien daadwerkelijk sprake is van een gebrek. Zo niet, dan kunnen wij van de koper vergoeding van de als gevolg van de niet terechte reclamatie ontstane kosten (in het bijzonder onderzoeks- en transportkosten) verlangen, tenzij voor de koper niet kenbaar was dat er geen sprake was van een gebrek.

9. In dringende gevallen, bijvoorbeeld ten behoeve van het afwenden van gevaar voor de bedrijfsveiligheid of ter voorkoming van onevenredige schade, heeft de koper het recht om het gebrek zelf weg te nemen en van ons vergoeding van de daarvoor objectief noodzakelijke kosten te verlangen. Indien een dergelijk geval zich voordoet, moeten wij onverwijld, zo mogelijk vooraf, hiervan in kennis worden gesteld. Het recht om zelf in actie te komen bestaat niet, wanneer wij het recht zouden hebben, om een overeenkomstige nadere nakoming op voet van de wettelijke voorschriften te weigeren.

10. Indien de nadere nakoming niet gelukt of een voor de nadere nakoming door de koper te stellen redelijke termijn zonder succes verstreken of op voet van de wettelijke voorschriften ontbeerlijk is, kan de koper de koopovereenkomst annuleren of de koopprijs verminderen. Bij een onbeduidend gebrek bestaat evenwel geen recht van annulering.

11. Aanspraken van de koper op schadevergoeding c.q. vergoeding van vergeefse kosten bestaan ook bij gebreken alleen in het licht van § 8 en zijn voor het overige uitgesloten.

 

§ 9 Overige aansprakelijkheid

1. Voor zover uit deze AVV met inbegrip van de hierna volgende bepalingen niet anders blijkt, zijn wij bij het schenden van contractuele en buiten-contractuele verplichtingen aansprakelijk op voet van de wettelijke voorschriften.

2. Wij zijn aansprakelijk voor schade - om het even op welke rechtsgrond - in het kader van schuldaansprakelijkheid bij opzet en grove nalatigheid. Bij eenvoudige nalatigheid zijn wij aansprakelijk onder voorbehoud van een mildere aansprakelijkheidsmaatstaf op voet van wettelijke voorschriften (bijvoorbeeld voor zorgvuldigheid in eigen aangelegenheden) enkel

(a) voor schade wegens aantasting van het leven, het lichaam of de gezondheid,

(b) voor schade wegens de niet onbeduidende schending van een wezenlijke contractuele verplichting (verplichting, waarvan de nakoming de behoorlijke uitvoering van de overeenkomst hoegenaamd eerst mogelijk maakt en op de nakoming waarvan de wederpartij conform de regels vertrouwt en mag vertrouwen); in dit geval is onze aansprakelijkheid echter beperkt tot vergoeding van de voorzienbare, typischerwijze optredende schade.

3. De uit lid 2 voortvloeiende aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook bij de schending van plichten door c.q. ten gunste van personen, voor wier schuld wij op voet van de wettelijke voorschriften moeten instaan. Zij gelden niet, voor zover wij een gebrek arglistig verzwegen of een garantie voor de hoedanigheid van de waren hebben gegeven en voor aanspraken van de koper op voet van de Duitse wet inzake productaansprakelijkheid.

4. Wegens het schenden van een verplichting, die niet uit een gebrek bestaat, kan de koper slechts annuleren of opzeggen, indien de schending van de plicht aan ons moet worden toegerekend. Het recht van de koper op opzegging zonder meer (in het bijzonder op voet van § 650 en § 648 BGB) wordt uitgesloten. Voor het overige gelden de wettelijke condities en rechtsgevolgen.

5. Voor schade aan drukplaten, stansgereedschappen, clichés of andere ingebrachte zaken, die door de koper aan ons ter hand gesteld worden, zijn wij enkel aansprakelijk in geval van grove nalatigheid en opzet. Wij behouden ons het recht voor om alle door de klant ter beschikking gestelde hiervoor genoemde voorwerpen voor de duur van ten hoogste twee jaar na uitvoering van de laatste opdracht te bewaren. Na afloop van deze twee jaar hebben wij het recht om deze hiervoor genoemde voorwerpen te vernietigen. Los daarvan stemt de klant reeds met het vrijgeven van een nieuwe drukuitvoering in met de verwijdering van de oude drukplaten, clichés en stansgereedschappen.

 

§ 10 Verjaring

1. In afwijking van § 438, lid 1, sub 3, BGB bedraagt de algemene verjaringstermijn voor aanspraken wegens feitelijke en juridische gebreken een jaar vanaf aflevering. Indien een (formele) inontvangstneming (Abnahme) overeengekomen is, neemt de verjaringstermijn een aanvang met de inontvangstneming.

2. Indien het bij de goederen echter gaat om een bouwwerk of een zaak die in overeenstemming met haar gewoonlijke wijze van gebruik voor een bouwwerk gebruikt is en het gebrekkige functioneren daarvan heeft veroorzaakt (bouwstof), bedraagt de verjaringstermijn in overeenstemming met de wettelijke regeling vijf jaar vanaf aflevering (§ 438, lid 1, sub 2, BGB). Onverlet blijven ook verdere wettelijke bijzondere regelingen inzake verjaring (in het bijzonder § 438, lid 1, sub 1, en lid 3, § 444 en § 445b BGB).

3. De hiervoor genoemde kooprechtelijke verjaringstermijnen gelden ook voor contractuele en buiten-contractuele schadevergoedingsaanspraken van de koper die op een gebrek van de goederen berusten, tenzij de toepassing van de gangbare wettelijke verjaring (§ 195 en § 199 BGB) in het afzonderlijke geval tot een kortere verjaringstermijn zou voeren. Schadevergoedingsaanspraken van de koper op voet van § 9, lid 2, 1e zin en 2e volzin(a), alsook op voet van de Duitse wet inzake productaansprakelijkheid verjaren echter uitsluitend in overeenstemming met de wettelijke verjaringstermijnen.

 

§ 11 Rechts- en forumkeuze

1. Voor deze AVV en de contractuele relatie tussen ons en de koper geldt het recht van de Bondsrepubliek Duitsland met uitsluiting van het internationaal uniform recht, in het bijzonder het Weens Koopverdrag.

2. Is de koper koopman/handelaar in de zin van het Duitse wetboek van koophandel, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk afgezonderd vermogen, is - ook in internationale context - voor alle geschillen die direct of indirect uit de contractuele relatie voortvloeien uitsluitend bevoegd de rechter in Koblenz. Zulks geldt ook indien de koper ondernemer is in de zin van § 14 BGB. Wij zijn echter in alle gevallen ook gerechtigd om een geschil voor te leggen aan de voor de plaats van nakoming van de leveringsverplichting in overeenstemming met deze AVV c.q. een prioritaire afzonderlijke afspraak of aan de voor de koper algemeen bevoegde rechter. Prioritaire wettelijke voorschriften, in het bijzonder inzake exclusieve bevoegdheden, blijven onverlet.

 

Stand: Dezember 2019