Privacyverklaring

Wij willen u hieronder graag informeren over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het gebruik van onze website.

Verantwoordelijke

Verantwoordelijk voor deze website is Brohl Wellpappe GmbH & Co. KG (Nikolaus-Otto-Straße 3, 56727 Mayen, Duitsland). Meer gegevens over ons bedrijf en de personen die bevoegd zijn om het bedrijf te vertegenwoordigen, treft u aan in het Impressum op deze site.

Welke gegevens worden verwerkt?

Rechtsgrondslagen van de gegevensverwerking

Om u onze website en de daarmee verbonden diensten te kunnen aanbieden verwerken wij persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgrondslagen:

 • toestemming (artikel 6, lid 1, sub a, Datenschutzgrundverordnung)
  ter nakoming van overeenkomsten (artikel 6, lid 1, sub b, DSGVO)
  op basis van een afweging van belangen (artikel 6, lid 1, sub f, DSGVO)
  ter nakoming van een wettelijke verplichting (artikel 6, lid 1, sub c, DSGVO).

Wij zullen in het kader van de desbetreffende verwerking naar de corresponderende terminologie verwijzen, zodat voor u duidelijk is op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken.

Als persoonsgegevens worden verwerkt op basis van een toestemming van u, hebt u het recht om die toestemming op elk moment met vooruitwerkende kracht tegenover ons te herroepen.

Als wij gegevens verwerken op basis van een afweging van belangen, hebt u als betrokken persoon het recht om met inachtneming van de bepalingen van artikel 21 DSGVO bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgebonden gegevens.

Gegevens over uw toegang

ls u onze website bezoekt, worden persoonsgegevens verwerkt om u de inhoud van de site op het door u gebruikte eindapparaat te kunnen tonen.
Om de inhoud van de site in uw browser weer te kunnen geven moet het IP-adres van het door u gebruikte eindapparaat worden verwerkt, alsook verdere informatie over de browser van uw apparaat.
Wij zijn wettelijk verplicht om ook de vertrouwelijkheid en integriteit van de met onze IT-systemen verwerkte persoonsgegevens te waarborgen.
Met het oog daarop en in het belang daarvan worden op basis van een afweging van belangen de volgende gegevens vastgelegd:

 • IP-adres van de oproepende computer (maximaal 7 dagen)
 • besturingssysteem van de oproepende computer
 • browserversie van de oproepende computer
 • naam van het opgeroepen bestand
 • datum en tijdstip van de oproep
 • hoeveelheid getransfereerde gegevens
 • verwijzende URL

Het IP-adres wordt na uiterlijk 7 dagen gewist uit alle systemen die in verband met de exploitatie van deze website worden gebruikt. De gegevens die achterblijven, kunnen wij dan niet meer relateren aan een persoon.

De gegevens worden verder ook gebruikt om fouten op de site te kunnen opsporen en herstellen.

Google Analytics

Deze website gebruikt functies van Google Analytics, aangeboden door Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", dat zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en het mogelijk maken om het gebruik van de website door u te analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website worden in de regel naar een server in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Het is mogelijk dat uw gegevens in dit verband ook naar de VS worden gestuurd. Om een passend niveau van gegevensbescherming te waarborgen heeft Google zich gecertificeerd op basis van de Privacy-Shield-afspraken, te vinden op www.privacyshield.gov/list (zoekterm "Google"). De opslag van cookies van Google Analytics en het gebruik van deze analysetool vinden plaats op basis van uw toestemming en dus van artikel 6, lid 1, sub a, DSGVO; de toestemming kan op elk moment worden herroepen.

Herroeping van uw toestemming

U kunt uw toestemming voor het verzamelen van gegevens door Google Analytics op onze website op elk moment zonder opgaaf van redenen herroepen. Dat kan op verschillende manieren:
door op de volgende link te klikken wordt een Opt-Out-cookie geplaatst, dat het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken van deze website verhindert:
Google Analytics deactiveren. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in de privacyverklaring van Google:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

IP-anonimisering

Wij hebben op deze website de functie IP-anonimisering geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte voordat ze worden verzonden naar de Verenigde Staten ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres verzonden naar een server in de Verenigde Staten en daar ingekort.
In opdracht van de aanbieder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om aan de aanbieder van de website verdere diensten te leveren, die met het gebruik van de website en van het internet samenhangen.
Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt apart gehouden van andere gegevens van Google.

Browser-plug-in

U kunt uw browsersoftware zo instellen, dat verhinderd wordt dat er cookies worden opgeslagen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken.
U kunt bovendien verhinderen dat de gegevens die door de cookies worden gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website (waaronder uw IP-adres) [aan Google] worden verzameld en door Google worden verwerkt, door de op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl aangeboden browser-plug-in te downloaden en te installeren.

Verwerking van persoonsgegevens in opdracht

Wij hebben met Google een overeenkomst afgesloten voor het in opdracht verwerken van persoonsgegevens en houden ons bij het gebruik van Google Analytics volledig aan de strenge eisen van de Duitse privacyautoriteiten.

Demografische kenmerken bij Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie "Demografische kenmerken" van Google Analytics. Daardoor kunnen rapporten worden opgesteld met informatie over leeftijd, geslacht en interesses van de bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses afgestemde reclame van Google en van bezoekersgegevens van andere aanbieders. Deze gegevens kunnen niet worden gekoppeld aan een specifieke persoon. U kunt deze functie op elk moment uitzetten via de reclame-instellingen van uw Google-account of het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics (zoals beschreven onder "Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens") in het algemeen verbieden.

Duur van de opslag

Bij Google opgeslagen gegevens op het niveau van gebruikers en gebeurtenissen, die gekoppeld zijn aan cookies, gebruikersidentificaties (zoals een gebruikers-ID) of reclame-ID's (zoals DoubleClick-cookies en Android-reclame-ID), worden na 14 maanden geanonimiseerd of gewist.
Voor meer informatie zie:  https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=nl .

Google Tag Manager

Wij maken op onze website gebruik van "Google Tag Manager", een service van Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna "Google" genoemd). Met behulp van de tool Google Tag Manager kunnen wij als marketeer via een interface tags van websites beheren. De tool, die de tags implementeert, is een cookieloos domein en verzamelt zelf geen persoonsgegevens. De tool zorgt voor het triggeren [Auslösung] van andere tags, die op hun beurt eventueel gegevens verzamelen. Google Tag Manager maakt geen gebruik van deze gegevens. Wanneer of domein- of cookieniveau een deactivering heeft plaatsgevonden, blijft deze voor alle trackingtags bestaan die met Google Tag Manager worden geïmplementeerd. Voor meer informatie zie de veelgestelde vragen op https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html.

 

YouTube-video's

Wij hebben op onze website video's van YouTube geïntegreerd. Daardoor is er - technisch onvermijdelijk - sprake van het aanspreken van de server van YouTube. Daarbij is het mogelijk dat er gegevens worden verzonden naar de Verenigde Staten, omdat de aanbieder van YouTube daar gevestigd is. De gegevens worden verwerkt op basis van een afweging van belangen, waarbij ons belang bestaat uit de directe weergave van video's op onze site.
Voor het daaraan verbonden gebruik van gegevens van uw browser c.q. eindapparaat verwijzen wij naar de desbetreffende privacyverklaring van de aanbieder. Want die is [zijn] voor de desbetreffende gegevensverwerking verantwoordelijk. De privacyverklaring van YouTube vindt u hier: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl .
De aanbieder garandeert door zijn aansluiting bij Privacy Shield zich te houden aan een passend niveau van privacy.

Privacyverklaring Facebook-bedrijfspagina

Wij zijn present op het sociale online-netwerk Facebook om onze klanten, belangstellenden en gebruikers te kunnen bereiken en over onze activiteiten te kunnen informeren, die op dit platform actief zijn.

De verwerking van de gegevens van deze gebruikers buiten het gebied van de Europese Unie kan daarbij door ons niet worden uitgesloten. Bij aanbieders in de Verenigde staten die door het Privacy Shield zijn gecertificeerd wijzen wij erop dat zij daarmee de verplichting zijn aangegaan om zich te houden aan de privacystandaards van de Europese Unie.

Wij wijzen erop dat de gegevens van de gebruikers in de regel worden verwerkt voor doeleinden van marktonderzoek en reclame. Bijvoorbeeld worden uit het gedrag van de gebruikers en hun daaruit blijkende interesses gebruiksprofielen opgesteld. De gebruiksprofielen kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om vermoedelijk op interesses afgestemde reclameadvertenties binnen en buiten de platforms te plaatsen. Daartoe worden in de regel cookies opgeslagen op de eindapparaten van de gebruikers, die het gebruiksgedrag van de bezoekers opslaan. Daarnaast kunnen deze profielen ook gegevens bevatten die onafhankelijk zijn van de door de gebruikers gebruikte eindapparaten (bijvoorbeeld wanneer de betreffende gebruiker lid van het platform is en zich heeft ingelogd).

De persoonsgegevens van de gebruiker worden, overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub f, DSGVO (Duitse privacyverordening), verwerkt op basis van onze gerechtvaardigde belangen bij het effectief informeren van en communiceren met de gebruiker. Indien de gebruiker door de desbetreffende aanbieders van de platforms wordt gevraagd om akkoord te gaan met de hiervoor beschreven verwerking van gegevens, worden de gegevens verwerkt op de juridische basis van artikel 6, lid 1, sub a, en artikel 7 DSGVO.

Meer en gedetailleerdere informatie over de verwerking van gegevens en de mogelijkheden van bezwaar hiertegen vindt u op de hierna genoemde links van de aanbieders van het sociale-mediaplatform.

Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland) op basis van een afspraak over gemeenschappelijke verwerking van persoonsgegevens
Privacyverklaring: https://www.facebook.com/about/privacy/
Opt-Out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads en http://www.youronlinechoices.com Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

Voor meer informatie over uw gebruikersrechten en uw mogelijkheden om zich op deze rechten te beroepen kunt u het best contact opnemen met de aanbieder van het sociale-mediaplatform. Alleen de aanbieder heeft toegang tot alle gegevens van de gebruiker en kan maatregelen nemen en informatie verstrekken. Indien u daarbij hulp nodig hebt, kunt u op elk moment contact met ons opnemen.

Doelen van de verwerking van persoonsgegevens 

Wij maken gebruik van de hiervoor genoemde gegevens voor de exploitatie van onze website en ter nakoming van contractuele plichten tegenover onze klanten c.q. ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen. Bij aanvragen van u buiten een actieve klantrelatie verwerken wij de gegevens ten behoeve van verkoop en reclame. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden.

Vrijwillige gegevens

Voor zover u vrijwillig gegevens aan ons verstrekt bijvoorbeeld door het invullen van formulieren en deze niet noodzakelijk zijn om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen, verwerken wij deze gegevens in de redelijke veronderstelling dat de verwerking en het gebruik van deze gegevens in uw belang is.

Ontvangers / doorgeven van gegevens

Gegevens die u aan ons hebt verstrekt, worden in beginsel niet doorgegeven aan derden. Uw gegevens worden met name niet doorgegeven aan derden ten behoeve van hun reclamedoeleinden. Wij maken echter eventueel gebruik van dienstverleners voor de exploitatie van deze website of voor andere producten of diensten van ons. Daarbij kan het voorkomen dat persoonsgegevens aan een dienstverlener bekend worden. Wij kiezen onze dienstverleners met zorg uit - met name wat de bescherming en de veiligheid van gegevens betreft - en nemen alle privacyrechtelijk noodzakelijke maatregelen voor een betrouwbare verwerking van gegevens.

Verwerking van gegevens buiten de Europese Unie

Voor zover persoonsgegevens buiten de Europese Unie worden verwerkt, kunt u dit opmaken uit hetgeen hierboven is aangegeven.

Privacyfunctionaris (functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben een privacyfunctionaris aangesteld. Deze is als volgt te bereiken:

Brohlwellpappe GmbH & Co. KG

- Datenschutzbeauftragter -

E-Mail: datenschutzbeauftragter@wellpappe.de

 

Uw rechten als betrokken persoon

U hebt recht op informatie over de op u betrekking hebbende persoonsgegevens. U kunt die informatie op elk moment bij ons opvragen. Als uw informatieaanvraag niet schriftelijk gebeurt, vragen wij u om begrip dat wij eventueel van u verlangen, dat u zich identificeert om vast te stellen dat u de persoon bent voor wie u zich uitgeeft. Verder hebt u recht op rectificatie, het wissen van gegevens of beperking van de verwerking, voor zover dat wettelijk aan u toekomt. Tot slot hebt u het recht van bezwaar tegen verwerking in het kader van de wettelijke bepalingen. Ook bestaat in het kader van de privacywetgeving het recht op portabiliteit van gegevens.

Wissen van gegevens

Persoonsgegeven worden in beginsel door ons gewist, wanneer er geen noodzaak meer bestaat om deze langer te bewaren. Van een dergelijke noodzaak kan in het bijzonder sprake zijn, wanneer de gegevens nog nodig zijn om te voldoen aan contractuele verplichtingen, om wettelijke en eventuele andere garantieaanspraken te kunnen beoordelen, te kunnen verlenen of zich daartegen te kunnen verweren. In geval van het bestaan van een wettelijk verplichte bewaartermijn komt het wissen van gegevens pas na afloop van deze termijn in aanmerking.

Recht van bezwaar bij een toezichthouder

U hebt het recht om bij een privacytoezichthouder bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door ons.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij passen deze privacyverklaring aan bij veranderingen aan deze website of andere aanleidingen, die zulks noodzakelijk maken. Op deze site treft u steeds de meest actuele versie aan.

Voor het laatst gewijzigd op: 15 oktober 2019